Přepravní podmínky

1. Všeobecné podmínky

Podepsáním přepravního listu odesílatelem a přepravcem dochází k uzavření smlouvy o přepravě věci pro vnitrostátní dopravu a k uzavření zasilatelské smlouvy pro dopravu mezinárodní,  nedochází však k uzavření poštovní smlouvy. Naše dopravní služba po ČR se liší od poštovní služby zejména tím, že zásilku, kterou si u Vás vyzvedneme, naložíme na vozidlo, které jede přímo k příjemci a tak dochází k přepravě věci. Tím, že nedochází k hromadnému třídění zásilek, ani nevyužíváme žádné (poštovní) sítě dep rozmístěných po ČR maximálně eliminujeme možnost ztráty či zničení Vaší zásilky.

Odesílatel svým podpisem na přepravním listě potvrzuje, že všechny údaje a informace, které uvedl, jsou pravdivé (hmotnost, obsah, vlastnosti a deklarovaná hodnota zásilky).

Odesílatel je povinný uvést správné údaje potřebné k přepravě zásilky:

1) jméno odesílatele, obchodní jméno, kompletní adresu, PSČ a tel. číslo

2) jméno příjemce, obchodní jméno, kompletní adresu, PSČ a telefonní číslo příjemce

Důležité: Zásilku nelze adresovat na P.O. Box!

Uvedení nesprávné či nekompletní adresy odesílatelem zbavuje dopravce povinnosti doručit zásilku v garantovaném čase. Jsou - li k zásilce potřebné určité doklady nebo listiny (faktury,...), je odesílatel povinný odevzdat je dopravci nejpozději při předání zásilky k přepravě. Odesílatel je rovněž povinný poskytnout dopravci úplné a pravdivé informace o obsahu a povaze zásilky a odpovídá v plném rozsahu (sankce, pokuty, poplatky) za škodu způsobenou v důsledku porušení těchto povinností. Odesílatel musí zabezpečit přepravovanou zásilku obalem přiměřeným jejímu obsahu s ohledem na moľnost poškození při manipulaci v čase přepravy. Má-li přepravce veškeré potřebné podklady pro doručení zásilky, vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby zásilku doručil včas. V případě nedoručení zásilky přepravcem v dohodnutý čas je odesílatel oprávněn poľadovat slevu z přepravného. Přepravce odpovídá odesílateli pouze za skutečnou fyzickou škodu vzniklou na přepravované zásilce. Skutečnou fyzickou škodou se rozumí to, oč se hodnota zásilky v důsledku poškození sníží. Přepravce však neodpovídá odesílateli za ušlý zisk, penále nebo jakékoliv jiné následné škody a sankce, které mohou v souvislosti s neúspěšným doručením vzniknout.

Ostatní pravidla a podmínky v této sekci dále neuvedené se řídí Všeobecnými přepravními podmínkami Svazu automobilových dopravců Česmad Bohemia (VPP Česmad Bohemia)

2. Výluky z přepravy

Z přepravy jsou vyloučeny peníze, šeky, ceniny, šperky, drahé kovy, skleněné a křehké předměty bez pevného obalu, zvířata, zbraně, střelivo a nebezpečné látky podléhající zvláštním předpisům (ADR,...).

3. Rozměry a hmotnosti zásilek

Naše firma Vám ráda přepraví zásilku jakýchkoliv rozměrů a hmotností. Ceník kurýrní služby se však vztahuje na zásilky následujících rozměrů a hmotností:

1) délka žádné ze stran nepřesahuje 150 cm 2) hmotnost jednotlivých kusů zásilky (vyjma paletového zboží) nepřesahuje 40 kg Přesahuje-li zásilka uvedené rozměry, bude dohodnuta jiná cena za přepravu. Cena zásilky je určená buď skutečnou hmotností nebo tzv. "volumetrickou hmotností."

Volumetrický převodní poměr je uveden u každého typu přepravy zvlášť:

- pro ČR a Slovensko platí:  [(a x b x c) v cm/6000]   - 1cbm = 166,66kg

- pro EXPRES EVROPA a SVĚT platí:  [(a x b x c) v cm/5000]  - 1 cbm = 200kg

- pro ECONOMY EXPRES EVROPA platí:  [(a x b x c) v cm/4000]  - 1 cbm = 250kg

kde a,b,c jsou 3 strany balíku, výsledek je v kg. Pro cenu je vždy rozhodující vyšší z nich - volumetrická nebo fyzická.

4. Čas doručení

a) Evropská Unie a dokumenty mimo EU

Zásilky kurýrní služby doručujeme v termínech uvedených v jednotlivých ceníkách.

b) Zboží mimo EU

Zboží a zásilky podléhající celnímu dohledu doručujeme po jeho propuštění celním úřadem určení do volného oběhu.

c) Expres

Výše uvedené časy doručení jsou u nás považovány za "standard" a jsou zahrnuty v ceně přepravy. Požadujete-li ještě rychlejší doručení Vaší zásilky, doručíme jí dle Vašeho přání, bude-li to reálné, za příplatek. Ten závisí na konkrétním čase vyzvednutí a doručení a bude vždy stanoven oboustrannou dohodou před převzetím zásilky k přepravě. Obvyklý příplatek za doručení zásilky v přesný čas (před 12:00 hod. - např. v 8:30 ráno) v Bratislavě a kdekoliv v Čechách je 450,- Kč.

5. Zboží, vzorky a dokumenty

a) Zboží

Za zboží považujeme všechny zásilky, na které odesílatel požaduje vyhotovit vývozní celní dokumenty (JSD) a zásilky, jejichž hodnota na (proforma) faktuře přesahuje 1000,- EUR. Cena uvednená v ceníku neobsahuje vystavení vývozního JSD.

b) Vzorky

Za vzorky zboží považujeme takové zboží, které je vyváženo za účelem získání zakázek, jako bezúplatný vývoz svým partnerům v zahraničí, jako vnitropodniková výměna materiálu, jako zboží které je zasíláno do zahraničí na testování a vše co není prodáváno do zahraničí za úplatu. Tyto vzorky mají tyto základní vlastnosti:

1) vývozce neuplatňuje při vývozu odpočet DPH - tzn. nepožaduje vystavit vývozní JCD

2) vzorky jsou provázeny pouze proforma fakturou určenou pouze pro celní účely (nikoli fakturou)

3) hodnota uvedená na proforma faktuře nepřesahuje 1000,- EUR 

c) Dokumenty

 jsou volně ložené listy papíru, firemní korespondence, účetní knihy, šanony s podnikovým materiálem.

6. Celní odbavení

Zásilky mimo EU přepravované naší firmou Vám kompletně celně odbavíme, tzn. vystavíme vývozní JCD, transitní doklad z hranic do vnitrozemí a dovozní JCD. V ceně přepravy však toto celní odbavení není zahrnuto a bude připočítáno k ceně dle ceníku "celní odbavení". Dovozní celní odbavení ve státech mimo EU (dovozní JCD, zajiątění celního dluhu) závisí na dohodě příjemce s naší partnerskou firmou v dané zemi. Toto odbavení účtuje naše partnerská firma příjemci dle vzájemné dohody. Požadujete-li k dovoznímu odbavení použít jinou firmu, je třeba nás na tuto skutečnost upozornit před podáním zásilky k přepravě a sdělit kontaktní informace.

7. Odpovědnost za přepravované zásilky a její rozsah

a) Pokud se přeprava Vaší zásilky uskutečňuje výhradně nebo částečně letecky a zahrnuje konečnou destinaci nebo zastávku v jiném státu, než je stát odletu, pak platí Varšavská úmluva (z r. 1929) nebo Varšavská úmluva ve znění Haagského protokolu (z r. 1955), resp. Montrealský Protokol č. 4 (z r. 1975) nebo Montrealská úmluva (z r. 1999) přičemž záleží na tom, která z nich se musí povinně aplikovat. Těmito mezinárodními dohodami se řídí naše odpovědnost za ztrátu, poškození nebo zpoždění vaší zásilky, a je jimi omezena na 19 SDR (Special Drawing Rights - tzv. zvláštních práv čerpání) na 1 kg hrubé hmotnosti zásilky (přibližně 500,- Kč dle aktuálního kurzu SDR).

b) Pokud budeme přepravovat vaši zásilku výhradně po silnici ze státu, přes stát nebo do státu, který podepsal Úmluvu o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě z r. 1956 (Úmluva CMR), je naše odpovědnost za ztrátu, zničení nebo poškození vaší zásilky omezena na 8,33 SDR (tzv. zvláštních práv čerpání) na 1 kg hrubé hmotnosti zásilky (přibližně 230,- Kč dle aktuálního kurzu SDR). V případě zpoždění zásilky, kdy nám můžete nezpochybnitelně prokázat, že jste v této souvislosti utrpěli škodu, je naše odpovědnost vůči vám omezena na vrácení ceny, kterou jste nám zaplatili za přepravu. Dále nejsme jakkoliv odpovědni za ušlé výnosy, ušlý zisk, ztrátu trhů, ztrátu dobré pověsti, ztrátu zákazníků, ztrátu užívání, ztrátu příležitosti, a to i když kdybychom si byli vědomi, že by takové škody nebo ztráty mohly vzniknout. Rovněž nejsme jakkoliv odpovědni za jakoukoli nepřímou, nahodilou, zvláštní nebo následně vzniklou škodu nebo ztrátu ať již tato škoda vznikla jakkoliv, a to včetně neomezeného porušení smlouvy, nedbalosti a opomenutí.

8. Pojištění zásilek

Pojištění vaší zásilky vznikne uvedením pojistné hodnoty včetně měny a spolu s uvedením druhu konkrétního obsahu zásilky (druh zboží, které vaše zásilka obsahuje) do přepravního listu a uhrazením pojistného. Zásilky s hodnotou nižší než 500 000 Kč, lze pojistit částkou 5,-Kč za každých deklarovaných 1000,- Kč (5‰). Vnitrostátní zásilky jsou standardně zdarma pojištěny až do hodnoty 25000,- Kč. Uvedení ceny zásilky je bezpodmínečně nutnou podmínkou pro poskytnutí „All Risk“ pojistného krytí pro každou zásilku. Generelně vyloučené z pojištění jsou: Živá zvířata, peníze v jakékoli podobě, cenné papíry, ceniny, loterijní sázenky, známky, šeky, vstupenky, poukázky, vouchery, letenky, listiny, doklady, plány apod., zlalo, stříbro, cenné kovy, drahokamy, polodrahokamy, průmyslové diamanty, květiny, rostliny, čérstvé potraviny, tabákové výrobky, tvrdý alkohol, léky nebo léčiva v tepotním režimu, mobilní telefony, SIM karty, prototypy, předměly historické, sběralelské nebo umělecké hodnoty a další případy uvedené ve všeobecných pojistných podmínkách pojišťovny a zásilky v opotřebovaném nebo poškozeném stavu. Některé takové zásilky lze též pojistit, avšak individuálně. Zásilky o hodnotě převyšující 500 000,- Kč lze také pojistit. Podmínkou je dodání faktury či jiného dokladu prokazujícího cenu zboží a druh zboží. Na takovou zásilku bude vypočítáno extra pojistné dle druhu zboží. Cena bývá zpravidla výhodnější než 5‰. Pojištění námi přepravovaných zásilek se řídí všeobecnými pojistnými podmínkami pojišťovny, které si můžete prohlédnout zde: VPP.pdf. Princip a vztah mezi přepravcem a zákazníkem při pojištění zásilek: - přepravce zprostředkovává za úplatu pojištění zásilky klienta u pojišťovny - pojištěným je vždy vlastník zboží (klient), né přepravce - v případě vzniku pojistné události přepravce zprostředkovává uplatnění škody u pojišťovny dle VPP vždy na účet klienta a spolupracuje s klientem při dodání potřebných dokladů

9. Platební podmínky

Fakturace provedených služeb probíhá 1x měsíčně se splatností 14 dnů. Po dohodě či uzavřením smlouvy lze domluvit individuální platební podmínky.

10. Objednávky

S objednávkami a jakýmikoliv dotazy se na nás můžete obracet telefonicky, faxem nebo e-mailem v pracovní době od 8 do 18:00 hod. Mimo tuto dobu nás lze zastihnout na mobilním telefonu +420 777 332 885.